CÔNG AN B?C LIU
Thông báo Khai thác, sử dụng thông tin thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cập nhật ngày: 4-02-2020
Thực hiện Công văn số 3143/VP-KSTTHC, ngày 31/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng thông tin về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện việc khai thác, sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đúng theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính đã được Bộ Công an niêm yết công khai tại Dịch vụ hành chính công - Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (http://bocongan.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh.html). Tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định.
 
Giao diện Dịch vụ hành chính công - Cổng thông tin điện tử Bộ Công an 

Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện quyền khai thác, sử dụng thông tin về thủ tục hành chính khi tìm hiểu, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và gửi phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn , theo nhu cầu người dùng có thể truy cập từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động có kết nối internet.
Giao diện Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn

Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tiện ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.
                                                               
              Ban biên tập

Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 2583080